RSS
 

Opinie

25 lut

Robert    193.25.2.229

 

Polecam wszystkim biuro i Panią Anitę profesionalizm pod każdym względem.
Ogromna fachowa wiedza i doświadczenie w tej branży pozwoliło spokojnie przejść
cały etap sprzedaży mieszkania .
Robert

 

DEREGULACJA O CO TAK NAPRAWDĘ CHODZI -TEGO NIE WIE NIKT-

07 paź

Pośrednik w obrocie nieruchomościami i Zarządca nieruchomości:
Dotychczasowe wymagania:
Etap I
Studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obowiązek zamieszczenia przez zarządcę/ pośrednika w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.

Etap II

Odbycie co najmniej 6 miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz w przypadku ubiegającego się o wpis do rejestru zarządców, samodzielnie sporządzony przez kandydata plan zarządzania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych (Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późń. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.

Etap III

Egzamin państwowy nie jest przeprowadzany. Postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Postulowane zmiany:
Etap I
Likwidacja licencji oraz zniesienie wymogu posiadania wyższego wykształcenia oraz ukończenia studiów podyplomowych. Inne wymogi bez zmian.
Etap II
Likwidacja obowiązku
Etap III
Likwidacja obowiązku

Korzyść dla osoby chcącej uzyskać dostęp do wykonywania zawodu i inne korzyści społeczne:

Etap I

Przyspieszenie wejścia do zawodu o 2 do 5 lat (w zależności od wykształcenia posiadanego przez kandydata), oszczędność ok. 3 500 zł – koszt studiów podyplomowych.

Etap II

Przyspieszenie możliwości wykonywania zawodu o minimum 6 miesięcy (koszt alternatywny netto tego czasu szacowany za pomocą minimalnego wynagrodzenia wynosi ok. 7 000 zł) Ponadto, oszczędność kwoty co najmniej rzędu 2 000 – 2 500 zł jaką zmuszony jest uiścić uczestnik praktyk

Etap III

Oszczędność 400 zł opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. W przypadku gdy kandydat wnioskował o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (np. na skutek niewłaściwego wypełnienia dziennika praktyk), wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosiła 450 zł

p.s.:

- „Etap IV” – witamy ponownie w latach 90-tych.

 

OBLICZANIE PODATKU OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI MOŻE BYĆ PROSTE

16 sie

Poczynając od roku 2012 sprzedaż nieruchomości i związane z tym
zobowiązania podatkowe nie wiążą się już
ze skomplikowanymi zasadami.
Stosowanie 10-procentowej stawki od przychodu przestaje obowiązywać
- od 1 stycznia 2012 roku na wysokość podatku wpływa tylko dochód z samej sprzedaży
nieruchomości. Nabywając za uzyskane ze sprzedaży pieniądze inną nieruchomość
(przeznaczoną na własne cele mieszkaniowe), można uniknąć płacenia podatku
od całej kwoty i znacznie obniżyć wysokość opłaty podatkowej.
W polskim systemie podatkowym istnieje kilka możliwości
rozliczenia podatku od sprzedaży nieruchomości, a to,
który z nich obowiązuje danego sprzedającego,
zależne jest od daty nabycia nieruchomości.
Istnieją trzy terminy czasowe dla trzech różnych sposobów
obliczania podatku od sprzedawanej nieruchomości:

-do 31 grudnia 2006

Od 2012 roku zwolnione z podatku są osoby, które nabyły nieruchomość
w pierwszym z wymienionych okresów to jest do 31 grudnia 2006. W związku z tym,
że w przypadku tego przedziału czasowego możliwe było zastosowanie
10% stawki podatku liczonej od ceny zbycia, wygasa jedna z metod opodatkowania.

-od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008

Drugi przedział czasowy to jest od stycznia 2007 do grudnia 2008
związany jest z 19% stawką, liczoną od dochodu ze zbycia nieruchomości,
czyli różnicy między ceną, za jaką sprzedano nieruchomość,
a kosztami jej nabycia przez sprzedającego.
Wśród tych kosztów wymienić można opłaty notarialne, prowizję zapłaconą pośrednikowi.
Jednocześnie osoby, które nabyły nieruchomość w okresie 2007-2008,
mają prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Przysługuje im ona jeśli zameldowani są
(lub: byli, gdyż nie muszą być zameldowani w nieruchomości w czasie jej sprzedaży)
w danej nieruchomości od minimum 12 miesięcy.

-od 01 stycznia 2009

I po trzecie W przypadku osób, które nabyły nieruchomość po 01 stycznia 2009 roku ulga meldunkowa nie ma zastosowania,
ale także ci właściciele nieruchomości mogą liczyć na udogodnienia:
podatek można obniżyć deklarując (a następnie, oczywiście, postępując zgodnie ze złożoną deklaracją)
chęć przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.
Na wydanie pieniędzy na mieszkanie podatnik ma dwa lata podatkowe (nie kalendarzowe!).
Łatwiejsze obliczanie podatku od zbycia nieruchomości oraz obliczanie podatku
od sprzedanej nieruchomości jest teraz łatwiejsze. Można też liczyć na ulgi podatkowe.

 

ZAANGAŻOWANA ADMINISTRACJA PROFESJONALISTÓW NIERUCHOMOŚCI

18 kwi

Z dumą możemy pochwalić się faktem, iż jesteśmy firmą, która oferuje kompleksową usługę typu: pośrednictwo w wynajmie wraz z administracją nieruchomości, dbanie o mieszkanie, jak Właściciel.

 

Administrowanie mieszkaniami pod wynajem polega na wieloetapowym działaniu. Dobry administrator zna również elementy rynku nieruchomości, dlatego też, w zakresie administrowania nieruchomości przewiduje o wycenie ceny wynajmu obiektu. Dobry administrator nieruchomości posiada wiedzę nie tylko teoretyczną ale również umie wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Dzięki nam zadbasz o rozliczanie mediów i nie łatwe w obecnych czasach ściąganie należności.

 

Administrujemy nieruchomościami mieszkaniowymi, handlowymi i biurowymi, nasi klienci pochodzą z Polski, Wielkiej Brytanii. Irlandii i Niemiec, zajmujemy się także ubezpieczeniem nieruchomości – współpracujemy z PZU

 

Jeśli posiadacie Państwo w Krakowie mieszkanie-lokal do wynajęcia lub już wynajęte, a mieszkacie poza Krakowem, poza Polską, poza Europą, ale nie macie czasu lub nie możecie zajmować się swoją nieruchomością, piętrzącymi się sprawami związanymi ze znalezieniem najemców, opłacaniem rachunków, zajmowaniem się mieszkaniem, możecie zlecić nam administrowanie obiektu za opłatą 10% miesięcznego czynszu +23% VAT.

 

 

OFERUJEMY USŁUGĘ ADMINISTROWANIE MIESZKANIEM

Szanowni Państwo,

W ramach tej usługi proponujemy:

 

1. Wynajmem lokali, w tym przygotowanie projektów umów najmu, poszukiwanie właściwego najemcy za obniżoną stawkę, podpisywanie z przyszłym najemcą umowy najmu w imieniu Właściciela mieszkania na warunkach ustalonych z Właścicielem, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych w imieniu Zleceniodawcy.

2. Kontrole rozliczenia w tym pobór zaliczek za czynsz i media, pobieranie kaucji tytułem zabezpieczenia nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu oraz egzekwowanie innych należności, wynikających z zawartych umów najmu lokali, w tym doręczanie Najemcom pism, upomnień, wezwań do zapłaty.

3. Reprezentowanie Właściciela w kontaktach z Najemcami lokali oraz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej i służbami porządkowymi w sprawach związanych z wynajmem lokali.

4. Dbanie o należyte wykonanie zawartej umowy reprezentowanie Właściciela.

5. Egzekwowanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich należności z tytułu gwarancji, ubezpieczenia itp.

6. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie, uwzględniającym normalne zużycie,

7. Zamawianie w imieniu właściciela nieruchomości napraw, usuwanie usterek,

8. Koordynacja drobnych pilnych napraw.

9. Regularny odczyt liczników i przekazywanie wyników odczytu za media zużyte w nieruchomości.

10. Co miesięczne pobieranie należności z tytułu najmu od najemców i wpłacanie tej należności na konto Zleceniodawcy (Właściciela).

11. Wizytowanie nieruchomości w celu sprawdzenia stanu nieruchomości i poinformowania Właściciela o stanie nieruchomości i przekazanie informacji o nieruchomości poprzez e-mail, listownie lub faksem raz na miesiąc, w razie potrzeby kontrole w lokalu.

12. Przygotowywanie aneksów dotyczących zmian w umowach najmu lokali.

13. Niezwłoczne informowanie Właściciela o zaległościach Najemców lokali w należnych opłatach.

14. Przygotowywanie wypowiedzeń umów najmu, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz wypowiedzeń umów najmu w imieniu Zleceniodawcy w sytuacjach określonych w zawartych umowach najmu lokali.

15. Rozliczanie zobowiązań Najemców po wygaśnięciu umów najmu lokali, mediów i kaucji po zakończeniu najmu.

16. Poszukiwanie nowych najemców za obniżoną stawkę.

17. Prowadzenie rejestru zdarzeń, które miały miejsce w związku z administrowaniem nieruchomością,

18. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków, a których ujawnienie mogłoby narazić Właściciela na szkodę

19. Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości związanych

z administrowaniem

20.Jak również wszelkie czynności ustalone pomiędzy stronami.

 

Posiadamy referencje naszych zadowolonych Klientów, które chętnie Państwu zaprezentujemy. Zapraszamy do zgłaszania lokali do administracji.

ZAP Nieruchomości

Ul. Szybka 23c

31-831 Kraków

telefon: 660 418 480

www.zap.nieruchomosci.pl

e- mail: zajacanita@zap.nieruchomości.pl

 

Opinie

28 lut
Monika‎ – 24 lut 2012

Z czystym sumieniem mogę polecić biuro ” ZAP NIERUCHMOŚCI”!! PROFESJONALIZM, OGROMNA WIEDZA Z ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, PEŁNE ZAANGAŻOWANIE NA KAŻDYM ETAPIE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI, FACHOWE DORADZTWO I BARDZO MIŁA ATMOSFERA TOWARZYSZĄCA PODCZAS WSPÓŁPRACY. Wszystko to zasługą odpowiednich osób na właściwym miejscu, którzy w tym co robią czują się jak ryba w wodzie. Serdecznie polecam!!